BLOG

Podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach niefinansowych wg GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami oraz dokonania analizy porównawczej wyników Państwa przedsiębiorstw z pozostałymi firmami działającymi w Polsce.

WYSZCZEGÓLNIENIE01-06 202101-06 2022
w milionach złotych
Przychody ogółem:1 782 459,82 373 597,2
w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 723 494,92 300 906,3
Koszty ogółem:1 658 446,82 212 358,6
w tym koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów1 623 965,92 150 954,4
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów99 529,0149 951,9
Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej16 428,02 573,6
Wynik na operacjach finansowych8 056,08 713,1
Wynik finansowy brutto124 013,0161 238,7
Wynik finansowy netto103 868,8134 556,5
Zysk netto119 831,4156 694,1
Strata netto15 962,622 137,6
%
Wskaźnik poziomu kosztów93,093,2
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto5,86,5
Wskaźnik rentowności obrotu brutto7,06,8
Wskaźnik rentowności obrotu netto5,85,7
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia44,140,9
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia107,6105,6

Wskaźniki można wyliczyć według poniższych wzorów, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby pomocy zapraszamy do kontaktu.

Wskaźnik poziomu kosztówKoszty ogółem / Przychody ogółem
Wskaźnik rentowności sprzedaży bruttoWynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Wskaźnik rentowności obrotu bruttoZysk netto / Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Wskaźnik rentowności obrotu nettoWynik finansowy netto / Przychody ogółem
Wskaźnik płynności finansowej I stopniaInwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych)
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia(Inwestycji krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych)

BLOG

Harmonogram prac bilansowych za 2022 r.

LP.Rodzaj pracTermin wykonania
1Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie umowy o badanie rocznego sprawozadania finansowegoPrzed rozpoczęciem inwentaryzacji
2Inwentaryzacja aktywów i pasywówInwentaryzację można rozpocząć 01.10.2022 a zakończyć do dnia 15.01.2023 Nie dotyczy jednak aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produkcji w toku, materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości
3Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników aktywówNa dzień inwentaryzacji
4Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem księgowym, wyjaśnienie oraz rozliczenie w księgach 2022 ujawnionych różnicPrzed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 r., nie później jednak niż do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2023 r.
5Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowyNie później niż do do 85 dnia po dniu bilansowym, tj. do 26 marca 2023 r.
6Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczychCo najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2023 r.
7Zamknięcie ksiąg rachunkowychNa dzień kończący rok obrotowy, nie później niż do 31 marca 2023 r.
8Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowegoNa dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31.03.2023
9Podpisanie rocznego sprawozdania finansowegoPo sporządzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 31.03.2023
10Badanie rocznego sprawozdania finansowegoPrzed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30.06.2023
11Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki i rocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli podlegało ono obowiązkowemu badaniu – także sprawozdania z badania: wspólnikom (w spółce z o.o.), akcjonariuszom (w spółce akcyjnej, prostej spółce akcyjnej), członkom (w spółdzielni, towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwie reasekuracji wzajemnej); spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzworczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującegoNajpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wpólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli spółdzielni.
12Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzającyNie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30.06.2023 r.
13Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalnośćNajpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
14Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowymW ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Źródło: Gofin

BLOG

Konferencja

Prelegent na konferencji SSON

BLOG

Konferencja

2nd Annual Intelligent Automation for Corporate Finance Functions

Już za niespełna miesiąc będę miał przyjemność prelekcji na konferencji dotyczącej automatyzacji oraz robotyzacji w działach finansowych. Czuję się wyróżniony a zarazem podekscytowany, ponieważ będzie tam cała masa ekspertów, ludzi z olbrzymim doświadczeniem biznesowym oraz finansowym.

Na pewno będzie to świetna okazja do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i nie ukrywam, że liczę na to, że coś mnie zainspiruje.

Zarówno w życiu prywatnym jak i w zawodowym jestem osobą oszczędną. Po prostu nie lubię marnotrawstwa… Zawsze patrzę na siebie i na ludzi, z którymi pracuję i ciągle analizuję czy coś może być zrobione lepiej lub szybciej. Tak, jestem trochę wygodny, ale jeżeli jest technologia, która może mi pomóc to czemu z niej nie skorzystać? Dlaczego miałbym ubijać kogiel-mogiel trzepaczką, skoro mam mikser?

Jak już wspomniałem, zawsze szukam oszczędności i wyciskam tyle ile się da z systemów i technologii, które są dostępne w danej organizacji. “Dostępne”, ponieważ staram się wykorzystać to co już firma kupiła i unikam zbędnych inwestycji. W ostateczności dopada mnie “exceloza” i to czego nie zrobią systemy uzupełni Excel 😊

Jak dotychczas udało mi się zbudować roboty, które weryfikowały statusy w systemie lub robiły uzgodnienia z dostawcami. Dodatkowo udało mi się zautomatyzować proces windykacji oraz potwierdzenia sald z klientami.

Zapraszam do kontaktu w celu dokonania analizy oraz optymalizacji procesów w Waszej organizacji a już w czerwcu 2021 do wysłuchania mojej prelekcji w języku angielskim na międzynarodowej konferencji.